Erstatningsansvarsloven giver dig mulighed for erstatning fra den person (ansvarsforsikringsselskab), der er ansvarlig for din personskade.

Dækningsomfanget er beskrevet under afsnittet om færdselsulykker, men gælder også i mange andre erstatningstilfælde, hvor der er en person, der er ansvarlig for din skade.

Har du været udsat for en ulykke i din bil, er du blevet kørt ned på din cykel eller har du på en anden måde været udsat for et uheld i trafikken, er erstatningsmulighederne mange.

Du kan få erstatning som fører af bilen - også selvom du efter færdselsloven har ansvaret for ulykken. Dog ikke hvis du har opført dig groft uagtsomt. Det er heldigvis de færreste, der opfører sig så groft uagtsomt, at det kan føre til tab af erstatning.

Dine muligheder for at få erstatning afhænger blandt andet af, om der er en person, der er ansvarlig for skadens indtræden.

Er der en ansvarlig skadevolder, kan du efter reglerne i erstatningsansvarsloven få følgende erstatningsposter dækket:

 1. Tabt arbejdsfortjeneste
 2. Helbredelsesudgifter og andet tab som følge af skaden
 3. Godtgørelse for svie og smerte
 4. Mén-erstatning
 5. Erhvervsevnetab

Hvis der ikke er en ansvarlig skadevolder, kan du få erstatning fra dine private ulykkesforsikringer.

Har du tegnet en privat ulykkesforsikring, har du således mulighed for at få forsikringsdækning efter de gældende policevilkår.

Salæret bliver - som hovedregel - dækket af den ansvarlige skadevolders forsikringsselskab – og derfor ikke din egen ulykkesforsikring.

En skade der ofte opstår ved en bilulykke er piskesmældsskader, hvor der sker påkørsel bagfra.

Du kan læse mere om piskesmældsskader her.

Kommer du til skade på dit arbejde, har du mulighed for dækning af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring.

Det gælder også:

 1. Erstatning for tab af erhvervsevne
 2. Godtgørelse for varigt mén
 3. Overgangsbeløb ved dødsfald
 4. Erstatning for tab af forsørger

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt for svie og smerte kan dækkes efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Ved at lade os hjælpe dig i din arbejdsskadesag, sørger vi for at have overblikket over de forskellige erstatningsregler, at sagsbehandlingstiden bliver minimeret og at din erstatning bliver maksimeret.

Det er vigtigt at få anmeldt en eventuel arbejdsskadesag korrekt og til tiden. Det er lige så vigtigt, at sørge for, at også dine interesser varetages.  Det er nemlig sværere at få en afgørelse lavet om, end det er at få et rigtigt resultat under sagens første behandling.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der sagsbehandler og træffer bindende afgørelser i sager om arbejdsskader. Afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan inden fire uger indbringes for Ankestyrelsen. Denne afgørelse kan indbringes for domstolene.

Advokat Henrik Willadsen er derfor meget opsat på at få en korrekt afgørelse allerede første gang.

Bliver du udsat for vold og voldsmanden bliver dømt efter straffeloven, betaler staten din erstatning med de erstatningsposter der fremgår af erstatningsansvarsloven.

Er der tale om en ukendt voldsmand, har du stadig mulighed for erstatning.

Erstatning ydes desuden for skade på dit tøj eller andre sædvanlige personlige ejendele, herunder hvis du eksempelvis mister et mindre kontantbeløb.

For at få erstatnings fra staten skal du:

 1. Anmelde dit krav/hændelsen til politiet indenfor 72 timer efter hændelsen/overfaldet.
 2. Fremkomme med dit erstatningskrav under en evt. straffesag mod voldsmanden.

 Alt dette og mere til klarer vi. Du kan med fordel bede om, at vi bliver din bistandsadvokat (betalt af staten) under straffesagen mod voldsmanden.

Har du som patient været udsat for en skade under en undersøgelse eller en behandling i sundhedssystemet, kan du få erstatning.

Det gælder både hvis du er kommet til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, herunder fysioterapeuter.

Skaderne kan have mange forskellige årsager. Det kan både skyldes selve lægemidlet, udstyret eller metoden, som er anvendt ved undersøgelsen eller behandlingen.

Erstatningens størrelse fastsættes efter reglerne i erstatningsansvarsloven, der dækker erstatning for:

 1. Tabt arbejdsfortjeneste
 2. Helbredsudgifter og andet tab som følge af skaden
 3. Godtgørelse for svie og smerte
 4. Erhvervsevnetab

Det er dog en betingelse for erstatning, at én af patientforsikringslovens erstatningsregler er opfyldt. I loven findes der fire erstatningsregler, der hver især kan give ret til erstatning:

 1. "Specialistreglen"
 2. Apparatursvigtreglen
 3. Alternativ teknik/metodereglen
 4. Rimelighedsreglen

Du kan læse mere om de fire erstatningsregler her