Gå til hoved-indhold

Erstatningssager

Når uheldet rammer

Er du blevet kørt ned af en bil eller er I kørt sammen, er du blevet overfaldet i nattelivet, sparket af en hest, fejlbehandlet på hospitalet, kommet til skade i dit arbejde eller har du været udsat for et lignende uheld, så har du ofte krav på erstatning for den skade som du har lidt.

Når ulykken rammer er problemet ofte, at fokusset er rettet mod at blive rask igen. Du forsømmer måske at få gjort noget effektivt ved sagen og før du aner det, kan det være for sent. Hvis du kommer for sent med et krav om erstatning, kan dit krav være tabt og det kan derfor have store økonomiske konsekvenser for dig.

Vores erfaring viser, at det er vigtigt at skabe et overblik over skadens omfang samt anmelde skaden de rigtige steder, hvis du vil gøre dig håb om erstatning.

Erstatning ved personskade

Erstatningsansvarsloven giver dig mulighed for erstatning fra den person (ansvarsforsikringsselskab), der er ansvarlig for din personskade.

Dækningsomfanget er beskrevet under afsnittet om færdselsulykker, men gælder også i mange andre erstatningstilfælde, hvor der er en person, der er ansvarlig for din skade.

Færdselsulykker

Har du været udsat for en ulykke i din bil, er du blevet kørt ned på din cykel eller har du på en anden måde været udsat for et uheld i trafikken, er erstatningsmulighederne mange.

Du kan få erstatning som fører af bilen - også selvom du efter færdselsloven har ansvaret for ulykken. Dog ikke hvis du har opført dig groft uagtsomt. Det er heldigvis de færreste, der opfører sig så groft uagtsomt, at det kan føre til tab af erstatning.

Dine muligheder for at få erstatning afhænger blandt andet af, om der er en person, der er ansvarlig for skadens indtræden.

Er der en ansvarlig skadevolder, kan du efter reglerne i erstatningsansvarsloven få følgende erstatningsposter dækket:

 1. Tabt arbejdsfortjeneste
 2. Helbredelsesudgifter og andet tab som følge af skaden
 3. Godtgørelse for svie og smerte
 4. Mén-erstatning
 5. Erhvervsevnetab

Hvis der ikke er en ansvarlig skadevolder, kan du få erstatning fra dine private ulykkesforsikringer.

Har du tegnet en privat ulykkesforsikring, har du således mulighed for at få forsikringsdækning efter de gældende policevilkår.

Salæret bliver - som hovedregel - dækket af den ansvarlige skadevolders forsikringsselskab – og derfor ikke din egen ulykkesforsikring.

En skade der ofte opstår ved en bilulykke er piskesmældsskader, hvor der sker påkørsel bagfra.

Piskesmæld / Whip-lash

Ved piskesmældsskader kastes hovedet voldsomt tilbage og dernæst frem, hvilket medfører en art forstuvning som følge af det kraftige ryk i nakken.

Piskesmældsskader kan også opstå på andre måder, eksempelvis ved et kraftig slag mod hovedet eller i tilfælde af et fald, hvor hovedet kraftigt rammer jorden eller en anden genstand.

Symptomerne, såsom smerter, hovedpine og nedsat bevægelighed i nakken, viser sig straks eller efter få dage. Andre symptomer kan være udstrålende smerter i skuldre og arme, svimmelhed, synkebesvær, synsforstyrrelse, øresusen, hukommelses- og koncentrationsproblemer.

Problemet med piskesmældsskader er, at de oftest ikke kan konstateres på et objektivt grundlag som eksempelvis en brækket arm. For at få en korrekt diagnose til erstatningssagen er det vigtigt at få lægelige udtalelser fra en specialist på området.

Vores erfaringen viser, at piskesmældssager først er afsluttet efter 1 år til 3 år og de kræver bistand fra en advokat, der har speciale i denne type sager. Det har advokat Henrik Willadsen.

Arbejdsskader

Kommer du til skade på dit arbejde, har du mulighed for dækning af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring.

Det gælder også:

 1. Erstatning for tab af erhvervsevne
 2. Godtgørelse for varigt mén
 3. Overgangsbeløb ved dødsfald
 4. Erstatning for tab af forsørger

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt for svie og smerte kan dækkes efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Ved at lade os hjælpe dig i din arbejdsskadesag, sørger vi for at have overblikket over de forskellige erstatningsregler, at sagsbehandlingstiden bliver minimeret og at din erstatning bliver maksimeret.

Det er vigtigt at få anmeldt en eventuel arbejdsskadesag korrekt og til tiden. Det er lige så vigtigt, at sørge for, at også dine interesser varetages.  Det er nemlig sværere at få en afgørelse lavet om, end det er at få et rigtigt resultat under sagens første behandling.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der sagsbehandler og træffer bindende afgørelser i sager om arbejdsskader. Afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan inden fire uger indbringes for Ankestyrelsen. Denne afgørelse kan indbringes for domstolene.

Advokat Henrik Willadsen er derfor meget opsat på at få en korrekt afgørelse allerede første gang.

Har du være udsat for vold?

Bliver du udsat for vold og voldsmanden bliver dømt efter straffeloven, betaler staten din erstatning med de erstatningsposter der fremgår af erstatningsansvarsloven.

Er der tale om en ukendt voldsmand, har du stadig mulighed for erstatning.

Erstatning ydes desuden for skade på dit tøj eller andre sædvanlige personlige ejendele, herunder hvis du eksempelvis mister et mindre kontantbeløb.

For at få erstatnings fra staten skal du:

 1. Anmelde dit krav/hændelsen til politiet indenfor 72 timer efter hændelsen/overfaldet.
 2. Fremkomme med dit erstatningskrav under en evt. straffesag mod voldsmanden.

 Alt dette og mere til klarer vi. Du kan med fordel bede om, at vi bliver din bistandsadvokat (betalt af staten) under straffesagen mod voldsmanden.

Patienterstatning

Har du som patient været udsat for en skade under en undersøgelse eller en behandling i sundhedssystemet, kan du få erstatning.

Det gælder både hvis du er kommet til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, herunder fysioterapeuter.

Skaderne kan have mange forskellige årsager. Det kan både skyldes selve lægemidlet, udstyret eller metoden, som er anvendt ved undersøgelsen eller behandlingen.

Erstatningens størrelse fastsættes efter reglerne i erstatningsansvarsloven, der dækker erstatning for:

 1. Tabt arbejdsfortjeneste
 2. Helbredsudgifter og andet tab som følge af skaden
 3. Godtgørelse for svie og smerte
 4. Erhvervsevnetab

Det er dog en betingelse for erstatning, at én af patientforsikringslovens erstatningsregler er opfyldt. I loven findes der fire erstatningsregler, der hver især kan give ret til erstatning:

 1. "Specialistreglen"
 2. Apparatursvigtreglen
 3. Alternativ teknik/metodereglen
 4. Rimelighedsreglen

Du kan læse mere om de fire erstatningsregler her

Kontakt os for at få hjælp

Der findes mange muligheder for erstatning eller godtgørelse, hvis du udsættes for en personskade. Det kan derfor ofte være ganske kompliceret at finde vej i de love og bestemmelser, der gælder.

Så har du været udsat for et uheld eller er du kommet til skade på anden vis, skal du ikke tøve med at kontakte Advokatfirmaet Willadsen & Mejlholm.

Advokat Henrik Willadsen har specialiseret sig i alle typer af erstatningssager og har igennem en lang årrække beskæftiget sig med uheld, der har medført personskader.

Vi hjælper dig med at vurdere din sag og hjælper dig også helt i mål med dit erstatningskrav.

Vi tilbyder i den forbindelse, at den første konsultation med os, er helt gratis.

For din egen skyld ring eller skriv og få en uforpligtende konsultation, så er du allerede halvt i mål.

 1. Anmelder skaden til både skadevolder og til dit eget forsikringsselskab.
 2. Fremskaffer den nødvendige lægelige dokumentation for, hvilke følger ulykken har haft for dig. Det gælder også indhentelse af speciallægeerklæringer, da det er dig som skadelidte, der i samarbejde med skadevolders forsikringsselskab skal afgøre, hvilken læge, der skal lave speciallægeerklæringen. Det er ikke uden betydning, hvem der skal lave speciallægeerklæringen og derfor er rådgivningen i valg af speciallæge, en vigtig del af vores håndtering af din sag.
 3. Kontakter relevante offentlige myndigheder med henblik på undersøgelse af pension, revalidering eller flexjob.
 4. Indbringer sagen og løbende foretager den nødvendige opfølgning over for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der fastsætter vejledende udtalelser for stationærtidspunkt, méngrad og erhvervsevnetab.
 5. Opgør dit erstatningskrav.
 6. Forhandler med forsikringsselskaberne for at opnå den maksimale erstatning. Får du ikke en acceptabel erstatning, kan vi i samråd med dig afgøre, om der skal anlægges og føres en retssag.

I et ofte langvarigt og kompliceret forløb, vil du løbende blive informeret om sagens behandling hos alle de involverede parter.

 • Specialisering og erfaring i håndtering af alle facetter i en erstatningssag.
 • Hurtig og effektiv sagsbehandling.
 • Personlig kontakt.
 • Løbende information om sagens behandling.
 • Uafhængig af andre interesser.
 • Den første konsultation er gratis.

Brug for hjælp?

Henrik Willadsen - Advokat

+ 45 96 23 53 00

✉ willadsen@wmadvokater.dk

Ring mig op