Gå til hoved-indhold

Generelle oplysninger

Advokatfirmaet Willadsen & Mejlholm er etableret på følgende adresse:

Åstrupvej 10, 1. sal
9800 Hjørring

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 96 23 53 00
samt på e-mailadressen advokat@wmadvokater.dk

Vores CVR-nummer er: 27 40 55 33

 Advokatfirmaet Willadsen & Mejlholm er organiseret som  interessentskab.

Advokatfirmaet Willadsen & Mejlholm har klientbankkonti i Spar Nord Bank A/S og Arbejdernes Landsbank.

Klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelser, hvor de forvaltes efter gældende regler og forrentes efter bankernes til enhver tid gældende satser. Indsættes midlerne på separat klientkonto, tilfalder tilskrevne renter klienten, mens negative renter debiteres klientmidlerne.

Indsættes klientmidlerne på Willadsen og Mejlholms hovedklientkonti, forbeholder Willadsen og Mejlholm sig at opkræve eventuelle negative renter, eller et momspligtigt transaktionsgebyr hos klienten til dækning af firmaets udgifter til negativ forrentning af klientmidlerne.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

  • Advokaterne hos Advokatfirmaet Willadsen & Mejlholm er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
  • Alle advokater hos Advokatfirmaet Willadsen & Mejlholm er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring.
  • Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Willadsen & Mejlholm, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
  • Advokatfirmaet Willadsen & Mejlholm anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
  • Advokaterne hos Advokatfirmaet Willadsen & Mejlholm er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Willadsen & Mejlholm og/eller utilfredshed med en af advokatfirmaets advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.